BELANGRIJKE INFORMATIE

Privacy- en cookieverklaring

Studio Sa’qia respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Studio Sa’qia verwerkt, met welk doel, hoe Studio Sa’qia vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is JENSA VOF, waaronder Studio Sa’qia diensten verricht, met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Zangstraat 22, België en BE 0798.177.861. 

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Studio Sa’qia via saskia@studiosaqia.com.


Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Studio Sa’qia heeft geen intentie om persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen. Studio Sa’qia kan dit echter niet altijd controleren. Indien er toch persoonsgegevens worden verzameld van minderjarigen, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Studio Sa’qia toch zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Studio Sa’qia. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de werkzaamheden van Studio Sa’qia. De persoonsgegevens worden dan onder andere gebruikt om je gespecifieerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Studio Sa’qia. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding.

De persoonsgegevens die Studio Sa’qia (mogelijk) verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, (ook) het factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Bedrijfsgegevens (waaronder ondernemersnummer/KvK-nummer en btw-nummer)
 • Sociale media accounts
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Studio Sa’qia

Studio Sa’qia verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam
 • Voor het toezenden van het aanbod van Studio Sa’qia
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Studio Sa’qia uit te kunnen voeren
 • Om de overeenkomst die je met Studio Sa’qia bent aangegaan uit te kunnen voeren
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Om jou op de hoogte te houden over wijzigingen van diensten
 • Indien Studio Sa’qia hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Studio Sa’qia nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte

Studio Sa’qia verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Studio Sa’qia hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Studio Sa’qia te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Studio Sa’qia verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn (12 maanden), tenzij anders noodzakelijk. Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Recensies worden verwijderd, zodra Studio Sa’qia een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden
Studio Sa’qia deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Studio Sa’qia zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • Webhosting/software
 • Betaaldiensten en -systemen
 • Boekhoudprogramma/boekhouder
 • Telecommunicatie
 • Samenwerkingen van Studio Sa’qia, zoals copywriters, websitebouwers, fotografen etc.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Studio Sa’qia mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Studio Sa’qia neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden
 • Het recht op toegang
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht om te wissen
 • Het recht om de verwerking te beperken
 • Het recht op gegevensportabiliteit
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar saskia@studiosaqia.com. Studio Sa’qia zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Studio Sa’qia niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Studio Sa’qia is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart.

Studio Sa’qia wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Beveiliging
Studio Sa’qia neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Studio Sa’qia mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Studio Sa’qia.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Studio Sa’qia verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Studio Sa’qia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden. Deze verklaring wordt beheerst door hert Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil.

Wijziging in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 juli 2023. Studio Sa’qia heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Studio Sa’qia vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Studio Sa’qia jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.