ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 – Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Sa’qia, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het aanvaarden van een opdracht erkent de klant de algemene voorwaarden van Sa’qia te aanvaarden, gekend met volgende gegevens:

JENSA VOF
Zangstraat 22
3830 Wellen
BE0798177861

2 – Aanbiedingen, offertes & opdrachtbevestiging

Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen. 

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 14 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Sa’qia. De opdracht wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot bedraagt 40% van het factuurbedrag. Er is één verbeterronde in de afgesproken prijs inbegrepen, meerder verbeteringen worden aangerekend in uurtarief. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. Iedere opdracht is anders en vraagt een andere prijs offerte.

3 – Levering

De datum van aanleveren ontwerpen wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Sa’qia niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sa’qia aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

4 – Betalingsmodaliteiten

De klant dient bij elke bestelling een voorschot te betalen van 40% van het factuurbedrag. Overdracht van bestanden, beeldmateriaal, inlog gegevens, … kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden overgedragen via WeTransfer of een gepersonaliseerde usb. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Sa’qia. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 5 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Sa’qia een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Sa’qia behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. De klant mag in dat geval de door Sa’qia gemaakte creaties niet gebruiken. Elk protest dient per aangetekende brief aan Sa’qia te worden bezorgd binnen 5 dagen.

5 – Aansprakelijkheid

Sa’qia is niet aansprakelijk wanneer werken niet tijdig kunnen uitgevoerd worden wegens overmacht van factoren zoals: stoomuitval of -storing, blikseminslag, netwerkstoringen, schade aan toestellen die nodig zijn om de ontwerpen uit te voeren als ook voor situtaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Sa’qia geen controle heeft, bevrijden Sa’qia, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

6 – Intellectuele eigendomsrechten

De door Sa’qia verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van Sa’qia. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Sa’qia is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van deze gegevens. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden. Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of illustraties die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Sa’qia werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruiks- licentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Sa’qia verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

7 – Proefdruk

Op vraag van de opdrachtgever zorgt Sa’qia voor een eenvoudige proefdruk. Verzorgde proeven bv. kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan is Sa’qia in geen enkel geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgewerkt product. Sa’qia verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Sa’qia moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige – of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor order”. 

De mondelinge, bv. per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

8 – Beëindiging van de overeenkomst

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Sa’qia verleende diensten betalen, alsook de kosten die Sa’qia moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Sa’qia nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Sa’qia. Bovendien behoudt Sa’qia het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

9 – Referentie & Samenwerkingen

De klant gaat ermee akkoord dat de door Sa’qia voor de klant ontwikkeld(e) product(en) wordt opgenomen in het referentieportfolio van Sa’qia en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sa’qia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Sa’qia. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Tongeren.