BELANGRIJKE INFORMATIE

De algemenevoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Studio Sa’qia: JENSA VOF, waaronder Studio Sa’qia diensten verricht, met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Zangstraat 22, België en ondernemingsnummer BE 0798.177.861.

1.3 Opdrachtgever: de (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (de ondernemer) die aan Studio Sa’qia opdracht heeft gegeven tot het leveren van haar diensten.

1.4 Diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook, op het gebied van communicatie- en grafisch vormgeving, merkstrategie, ontwerp, branddesign, webdesign, fotografie en aanverwant (druk)werk. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.   

1.5 Overeenkomst: iedere schriftelijke afspraak tussen Studio Sa’qia en de opdrachtgever tot het leveren van diensten door Studio Sa’qia voor of ten behoeve van de opdrachtgever.

1.6 Partijen: Studio Sa’qia en de opdrachtgever samen.

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.8 Website: www.studiosaqia.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Sa’qia gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.2 Indien de opdrachtgever algemene (inkoop- of leverings)voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Studio Sa’qia niet geaccepteerd.
2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.4 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Studio Sa’qia is van toepassing. Studio Sa’qia heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de gewijzigde algemene voorwaarden kunnen dan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn bindend, nadat deze schriftelijk door Studio Sa’qia van toepassing zijn verklaard met toezending van de algemene voorwaarden.
2.5 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.6 Indien Studio Sa’qia op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Een uitgebrachte offerte door Studio Sa’qia is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 10 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 Studio Sa’qia zal in haar aanbod (o.a. in haar brochure aanbod & investeringsgids, opdrachtbevestiging en/of een offerte) aangeven welke diensten er worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
3.3 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens of informatie niet (meer) juist is, heeft Studio Sa’qia het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Studio Sa’qia is niet verplicht de juistheid van de door de opdrachtgever of derden verstrekte informatie te toetsen. Dit geldt ook voor merknamen en bestaande logo’s van de opdrachtgever e.d.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Sa’qia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Studio Sa’qia kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 In geval van een spoedopdracht, heeft Studio Sa’qia het recht om een meerprijs van 25% op de voorgestelde offerte in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Studio Sa’qia gedane aanbieding (per e-mail) heeft geaccepteerd. Strategiecalls dienen na de totstandkoming van de overeenkomst direct te worden ingepland met Studio Sa’qia en in ieder geval binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst plaats te vinden.
4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het aanbod van Studio Sa’qia, komt de overeenkomst tot stand indien Studio Sa’qia met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.3 Als de opdrachtgever – zonder een daaraan voorafgaande aanbieding – aan Studio Sa’qia een opdracht verstrekt, is Studio Sa’qia pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
4.4 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Studio Sa’qia of zodra Studio Sa’qia – zonder bezwaar van de opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor haar bindend.
4.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Studio Sa’qia worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Studio Sa’qia de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
4.7 Als de opdrachtgever de overeenkomst met Studio Sa’qia wenst te ontbinden of te annuleren, komt de opdrachtgever enkel dit recht toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte (on)kosten van Studio Sa’qia. In geval van annulering heeft Studio Sa’qia het recht een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het overeengekomen totaalbedrag. Als door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt de aanbetaling als annuleringsvergoeding.
4.8 De opdrachtgever dient afspraken met Studio Sa’qia (zoals strategiecalls en claritycalls) minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. In dat geval wordt in overleg met Studio Sa’qia een nieuwe afspraak ingepland. Eventuele gevolgen van vertraging komen te allen tijde volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Studio Sa’qia heeft daarnaast het recht om bijkomende kosten / schade voortvloeiende uit de vertraging bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, die Studio Sa’qia naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Studio Sa’qia te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Studio Sa’qia zijn verstrekt, heeft Studio Sa’qia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Studio Sa’qia hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Studio Sa’qia ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.
5.3 De opdrachtgever is verplicht Studio Sa’qia zo snel mogelijk te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en de verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.4 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig en correct opslaan van digitale bestanden en/of het bewaren daarvan. Studio Sa’qia is niet aansprakelijk voor verloren gegane digitale bestanden of het hacken daarvan.
5.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de geleverde bestanden, ontwerpen, beelden, concepten en adviezen en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Studio Sa’qia en/of de bij de uitvoering betrokken derde partijen.
5.6 De opdrachtgever is verplicht de gegevens en informatie uit de te ontvangen documenten, concepten, ontwerpen, stukken, adviezen, beelden en voorstellen te allen tijde door te lezen en te controleren op juistheid en volledigheid en eventuele onjuist- of onvolledigheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen door te geven aan Studio Sa’qia. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen reageert, worden de documenten, ontwerpen, stukken, adviezen, beelden, voorstellen en/of andere concepten als deugdelijk opgeleverd beschouwd en heeft Studio Sa’qia het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
5.7 Indien Studio Sa’qia uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, heeft de opdrachtgever recht op één kosteloze feedbackronde, tenzij Studio Sa’qia uitdrukkelijk anders in haar aanbod heeft vermeld. Indien de opdrachtgever meer feedbackrondes wil laten uitvoeren door Studio Sa’qia komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Studio Sa’qia bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
6.2 Studio Sa’qia zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Studio Sa’qia heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Studio Sa’qia kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van haar reeds verrichte diensten.
6.3 Studio Sa’qia spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens die Studio Sa’qia voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
6.4 Studio Sa’qia is gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Studio Sa’qia wenselijk is.
6.5 Termijnen waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Studio Sa’qia op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
6.6 Studio Sa’qia heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Studio Sa’qia heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is Studio Sa’qia niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten. Ook heeft Studio Sa’qia het recht om te wachten met de uitvoering van de volgende fase totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever dient eventueel de door Studio Sa’qia opgeleverde werkzaamheden binnen 7 dagen na aanlevering te controleren en eventuele aanpassingen door te geven. Bij het niet tijdig kenbaar maken van de eventueel gewenste aanpassingen door de opdrachtgever, worden de concepten als goedgekeurd en opgeleverd beschouwd en heeft Studio Sa’qia het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
6.7 Indien de opdrachtgever aan Studio Sa’qia informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
6.8 Studio Sa’qia heeft het recht om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is, tenzij dwingend recht ten aanzien van natuurlijke personen anders bepaald.

Artikel 7. Levering en kwaliteit van fotografisch werk
7.1 De levering van foto’s zal digitaal plaatsvinden. De foto’s worden eenmaal geleverd aan de opdrachtgever. Aan de leveringsplicht is voldaan, zodra de beelden één keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden. Vastgestelde leveringstermijnen zijn niet te beschouwden als fatale termijnen.
7.2 De beelden worden in de gebruikelijke stijl van de fotograaf geleverd, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén standaard nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, zoals het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
7.3 Indien de foto’s ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden aangeboden, heeft de opdrachtgever recht op één kosteloze bewerkingsronde. Indien de opdrachtgever extra bewerkingen wil laten uitvoeren, komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en uren voor rekening van de opdrachtgever. Bij geen bericht binnen 7 dagen worden de foto’s als deugdelijk opgeleverd beschouwd.
7.4 Er wordt geen inzage geboden in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden/onbewerkte foto’s.
7.5 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden eigen bewerkingen toe te passen aan de foto’s. Onder eigen bewerkingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes.
7.6 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.

Artikel 8. Termijnen
8.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de dienstverlening wordt uitgevoerd en/of werkzaamheden worden (op)geleverd, zijn slechts indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
8.2 Bij overschrijding van een (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn door Studio Sa’qia dient de opdrachtgever Studio Sa’qia in gebreke te stellen, waarbij Studio Sa’qia alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de dienstverlening uit te voeren dan wel het werk op te leveren. Studio Sa’qia is nimmer gehouden tot enige vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade.
8.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of (op)levering, vangt de (op)levertermijn en/of uitvoeringstermijn
aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Studio Sa’qia heeft verstrekt.

Artikel 9. Prijzen en tarieven
9.1 Alle prijzen die Studio Sa’qia hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, administratie-, reis-, verblijfs-, locatie-, parkeer-, verzend-, en/of kosten van derde partijen, tenzij anders aangegeven.
9.2 Studio Sa’qia heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen, indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van wet- en regelgeving zijn hierbij uitgesloten.
9.3 Indien Studio Sa’qia een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Studio Sa’qia niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Studio Sa’qia dat in redelijkheid niet van Studio Sa’qia kan worden gevergd dat Studio Sa’qia de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

Artikel 10. Facturatie, betaling en incasso
10.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.
10.2 Studio Sa’qia heeft het recht om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
10.3 Bij niet tijdige of wanbetaling van de factuur, heeft Studio Sa’qia het recht al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
10.4 In elk geval is over het openstaande factuurbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,-, tenzij grote schade door Studio Sa’qia wordt aangetoond. In geval van een gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.
10.5 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Studio Sa’qia ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde interesten en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaat.
10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 11. Betalingsonmacht
11.1 Studio Sa’qia is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

  • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Studio Sa’qia niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Sa’qia kan worden verlangd, dan is Studio Sa’qia gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder andere verstaan: ziekte van Studio Sa’qia of ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, hinderde coronaregels, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van door Studio Sa’qia ingeschakelde derden/ leveranciers, natuurrampen, vertragingen in het verkeer etc.
12.3 In geval van overmacht zal Studio Sa’qia zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
12.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Studio Sa’qia (deels) zijn nagekomen of zij deze zal kunnen nakomen, heeft Studio Sa’qia het recht om dit gedeelte te factureren.
12.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, beeldmateriaal, foto’s, teksten, ontwerpen, modellen en voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Studio Sa’qia, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever toebehoorden, blijven van opdrachtgever.
13.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden (in geval van branding, webdesign, communicatie- en grafisch vormgeving). Het gebruik van fotografisch werk door de opdrachtgever wordt geregeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.
13.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Studio Sa’qia te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam en/of de (bedrijfs)naam van ingeschakelde derden op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Studio Sa’qia en/of de naam van ingeschakelde derden openbaar te maken of te verveelvoudigen.
13.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio Sa’qia jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, uitgezonderd een wettelijk gestelde bewaarplicht.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart Studio Sa’qia tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.
13.6 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Studio Sa’qia en/of de door haar ingeschakelde derden heeft Studio Sa’qia recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 14. Gebruik van het resultaat
14.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Sa’qia, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
14.2 De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Studio Sa’qia niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Studio Sa’qia kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een extra vergoeding.
14.3 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Studio Sa’qia recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, zoals omschreven in artikel 13.6 van deze algemene voorwaarden.
14.4 Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken:

  • vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

  • indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd;

  • ingeval van faillissement en/of surseance van betaling(en) van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 13.2 van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

14.5 Studio Sa’qia heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen.

Artikel 15. Licentie fotografisch werk
15.1 Studio Sa’qia verleent aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar licentie voor (on)bepaalde tijd om de foto’s te verveelvoudigen en openbaar te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze licentie wordt slechts verleend nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan. De licentie wordt voor onbepaalde tijd verleent, tenzij Studio Sa’qia anders heeft vermeld. Indien de licentie voor bepaalde tijd wordt verleend door Studio Sa’qia, zullen partijen een tijdsduur van gebruik met elkaar overeenkomen.
15.2 De opdrachtgever is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan de fotograaf / Studio Sa’qia voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
15.3 De fotograaf en/of Studio Sa’qia heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de foto’s te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen.
15.4 De naam van de fotograaf en/of Studio Sa’qia dient duidelijk bij een gebruik van fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 In geval de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Studio Sa’qia die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Studio Sa’qia voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Studio Sa’qia heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen door de opdrachtgever.
16.2 Studio Sa’qia is enkel aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van Studio Sa’qia voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst of materiële schade is uitgesloten.
16.3 Studio Sa’qia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een overmachtsituatie, zoals bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
16.4 Studio Sa’qia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of beslissingen die de opdrachtgever zelf maakt tijdens de dienstverlening van Studio Sa’qia.
16.5 Studio Sa’qia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden/onjuistheden in het resultaat, wanneer de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Studio Sa’qia heeft verstrekt.
16.6 Studio Sa’qia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat doordat de opdrachtgever niet voldoet aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen.
16.7 Studio Sa’qia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) storingen in gebruikte apparatuur, programmatuur en/of het niet bereikbaar zijn van social media platforms.
16.8 Studio Sa’qia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Studio Sa’qia worden geleverd.
16.9 Studio Sa’qia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Studio Sa’qia en/of de opdrachtgever.
16.10 Studio Sa’qia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan door schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Merknamen van opdrachtgevers worden niet gecontroleerd door Studio Sa’qia. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van merknamen, logo’s e.d. en vrijwaart Studio Sa’qia van alle aanspraken van derden ter zake.   
16.11 Voor zover Studio Sa’qia afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Studio Sa’qia op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken daarvan. De opdrachtgever zal Studio Sa’qia vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
16.11 Elke aansprakelijkheid van Studio Sa’qia vervalt door het enkele verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
16.12 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Studio Sa’qia en indien dwingend recht zich hiertegen verzet.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid
17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.3 Studio Sa’qia mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is Studio Sa’qia niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een andere wijze openbaar te maken. Studio Sa’qia verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 18. Klachtenregeling
18.1 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Studio Sa’qia dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de uitvoering, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Studio Sa’qia kenbaar te worden gemaakt.
18.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
18.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Studio Sa’qia dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
18.4 Studio Sa’qia dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Studio Sa’qia in overleg treden met de opdrachtgever om een passende oplossing te bereiken.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Tenzij dwingend recht anders bepaald, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren.